2009-11-21

OOP in C - Inherit


svn checkout http://gobject-learing.googlecode.com/svn/trunk/ gobject-learing-read-only


為達到最佳效果,請使用以上指令下載範例碼並與以下投影片一起服用。

其實說穿了,整個概念就是以下的程式碼。


/* 1-4.h */

struct A{

int a;

int b;

};

struct B{

struct A parent;

int c;

};


沒有留言:

張貼留言